داود مسعودی

پدر، همسر، کارآفرین، مهندس، مدیر و پژوهشگر


بنیانگذار و مدیرعامل هلدینگ دیجیتال یارگان


davood@masoudi.me | masoudi@yargan.co